Volume 32,Issue 1,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

综述论文

Research Progress of Texturing and Biological Activity Coatings on Titanium Alloys
  ZHANG Yingxin, XU Yong and ZENG Zhixiang
  Published February 23, 2019 (11 pages)
  2019,32(1):1-11 [Abstract(644)]  [View PDF 1.45 M (627)]
  

表面工程研究

Effects of Texture Parameters on Surface Hydrophobicity of Silicone Rubber Composite Insulator
  ZHAO Meiyun, TIAN Sen, WU Yang, LI Wei and ZHAO Xinze
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):12-21 [Abstract(424)]  [View PDF 12.11 M (299)]
  
Effects of Bionic Multi-scales Groove Textures on Surface Tribological Properties
  MIAO Chenwei, GUO Zhiwei and YUAN Chengqing
  Published February 23, 2019 (9 pages)
  2019,32(1):22-30 [Abstract(526)]  [View PDF 7.76 M (388)]
  
Preparation of Superhydrophobic and Superoleophilic Surface on Cu Mesh by One-step Method and Its Application in Oil-Water Separation
  ZHANG Dongguang, LI Linghan, WU Yali, WANG Jiapeng, LI Bing and SUN Huanwu
  Published February 23, 2019 (7 pages)
  2019,32(1):31-37 [Abstract(440)]  [View PDF 9.20 M (379)]
  
Effects of Novel Overlapping on Mechanical Properties of Flat-topped Laser Shock Peening Titanium Alloy
  LI Xiang, HE Weifeng, NIE Xiangfan, LUO Sihai and YANG Zhufang
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):38-47 [Abstract(370)]  [View PDF 7.59 M (405)]
  
One-axis Tensile Property of Shot-peened DD6 Single Crystal Superalloy
  WANG Xin, WANG Kechang, XU Chunling, HAN Mei, LIU Qinghai and TANG Zhihui
  Published February 23, 2019 (5 pages)
  2019,32(1):48-52 [Abstract(288)]  [View PDF 5.68 M (244)]
  
Effects of N Content on Microstructure and Anticorrosion Behavior of ZrCuAl(N) Coating
  WU Yumei, GE Fangfang, HUANG Feng and WANG Gang
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):53-62 [Abstract(445)]  [View PDF 11.61 M (328)]
  
Effects of Bias Voltage on Mechanical Properties and Corrosion Resistance of TiN Nanostructure Films Prepared by Ion Source Assisted HiPIMS
  HE Zhen, SUN Deen and HUANG Jiamu
  Published February 23, 2019 (9 pages)
  2019,32(1):63-71 [Abstract(389)]  [View PDF 8.86 M (357)]
  
Superlubric Properties of Self-mated Hydrogenated Graphite-like Carbon Films
  OU Yujing, WANG Yongfu, YUE Zhaofan and ZHANG Junyan
  Published February 23, 2019 (6 pages)
  2019,32(1):72-77 [Abstract(342)]  [View PDF 2.65 M (331)]
  
Three-dimensional Microstructure of Thermal Spray Abradable Coatings
  TANG Zhihui, GUO Mengqiu, ZHOU Zimin, GAO Junguo and WANG Changliang
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):78-87 [Abstract(379)]  [View PDF 5.12 M (229)]
  
Effects of WC Crystal Characteristics on Microstructure and Mechanical Property of HVOF-sprayed WC-CoCr Coatings
  WANG Dafeng, MA Bing, CHEN Donggao, MA Liangchao, LIU Hongwei and WU Jinming
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):88-97 [Abstract(324)]  [View PDF 9.23 M (299)]
  
Effects of Processing Technique on Microstructure and High Temperature Oxidation Behavior of CoCrNiAlY Coating
  FAN Nianqing, WU Xinyu, XIA Zhixin, BAYER· Baimu and LAI Yunting
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):98-107 [Abstract(341)]  [View PDF 16.64 M (304)]
  
Influence of Gas Flow on Oxidation of Molten Pool During Laser Remelting Under Open-air Condition
  YE Zhengting, FANG Zheng, YANG Gaolin, ZHANG Qunli, VOLODYMYR Kovalenko and YAO Jianhua
  Published February 23, 2019 (9 pages)
  2019,32(1):108-116 [Abstract(293)]  [View PDF 7.22 M (218)]
  
Multi-phase Flow Modelling of Laser Cladding Process with T15 High Speed Steel Particles
  WANG Xiangyu, WANG Gang, LUO Sheng, YOU Haoxin and RONG Yiming
  Published February 23, 2019 (7 pages)
  2019,32(1):117-123 [Abstract(316)]  [View PDF 1.55 M (412)]
  
Numerical Simulation and Experiment of Thermo-Elastic-Plastic-flow Multi-field Coupling in Laser Cladding Process
  LI Chang, YU Zhibin, GAO Jingxiang, HAN Xing and DONG Xin
  Published February 23, 2019 (11 pages)
  2019,32(1):124-134 [Abstract(356)]  [View PDF 6.98 M (435)]
  
Attachment Performance and Mechanism of Marine Bacteria and Navicula Tenera on Capsaicin Antifouling Coating
  GAO Qiang, ZHANG Zhanping, QI Yuhong, SUN Xiaofeng and LI Zhanming
  Published February 23, 2019 (10 pages)
  2019,32(1):135-144 [Abstract(307)]  [View PDF 16.58 M (220)]
  
Preparation of Epoxide Group Containing Silicone Resin Coating Cured with Phosphated Polyaniline and Its Properties
  LI Yufeng, ZHANG Ruonan, LI Jiyu, LI Huaiyang, WANG Wanbing and LI Shuo
  Published February 23, 2019 (7 pages)
  2019,32(1):145-151 [Abstract(344)]  [View PDF 5.84 M (327)]
  
Effects of Polymer Composited Lubricant Coating on Tribological Properties of Low-carbon Steel Surface
  MIAO Jun, GONG Hongying, JIANG Tianliang, QIAN Yong, LIAO Zehuan and XU Zhiming
  Published February 23, 2019 (8 pages)
  2019,32(1):152-159 [Abstract(392)]  [View PDF 5.07 M (384)]